נר חנוכה מצווה חביבה

מצווה חביבה
"מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להזהר בה
כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה לו על הניסים שעשה
לנו. אפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו
ולוקח שמן ונרות ומדליק".

הרמב"ם סוף הלכות חנוכה פרק ד' הלכה י"ב.
 
מה החביבות המיוחדת במצוות נר חנוכה.
כולנו אוהבים מצוות ושמחים במצוות. אתרוג נאה סוכה נאה ורחבה מצה טעימה עם מעדני יום טוב. אבל העשיר זוכה והעני רואה וקצת מקנא. במצוות מחצית השקל כולם שווים. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט.
בחנוכה מהדרים במצווה. העשיר יקנה מנורת כסף יפה, יקח שמן זית זך משובח, עם פתילות טובות. בהגיע זמן המצווה יצא עם המנורה וכל הפמליה בשמחה לקיים את המצווה במלא הדרה. יניח את המנורה בפתח הבית או החצר יברך בהתרגשות וידליק ישיר מעט ויכנס לביתו.
והנה מבעד לחלונו הוא רואה מגיעים העניים שאין ידם משגת לנר חנוכה, רואים את המנורה הנפלאה שהעשיר הדליק לכבודם ומברכים, שעשה נסים ושהחיינו ואף ירקדו ליד מנורת החנוכה שהדליקו בשבילם. העשיר שמח בשמחת העניים, ההשקעה הייתה שווה.
מצוות נר חנוכה לפרסם את הנס לאחרים, וההידורים וההשקעה לכבוד האחרים, גם כאשר יכבו הנרות יראה העני את העשיר יוצא לקחת את המנורה לנקות אותה ולהכין אותה לנר של מחר. שרות מלא לעוברים על פתח ביתו. איזו מצווה עשה? פרסום הנס. המצווה לפרסם לאחרים ועל זאת החביבות הגדולה.
מספרים שאחד מעשירי אמריקה עמד לפני נשואי בתו. במקומם, מנהג העשירים לפאר את החתונה בהוצאות מרובות כיד ה' שחנן אותם. והנה הכלה הצעירה, בת יקרה בעלת מעלה פנתה לאביה בשאלה. כמה סכום ההוצאות החתונה?
לאחר הפצרות נקב האב בסכום גדול, כמו שמקובל אצל העשירים.
פנתה הבת לאביה, יש לי חברה יקרה וצדיקה גם היא לפני חתונה, אך היא ממשפחה עניה וכן החתן. אני מבקשת שהחתונה שלנו תהיה צנועה בלי פאר והדר, את מותר הכסף ניתן לחברתי להוצאות החתונה.
האב המופתע נאלם. הוא שמח על בתו הצדיקה, אך חשש מה יגידו חבריו כי זה לא לפי כבודו. חיפש פתח מילוט, שאל מה עם הצד של החתן. הבת אמרה כבר דיברנו איתם והם מוכנים.
שתי החתונות מפוארות אך צנועות התקיימו באותו יום באולמות קרובים. באמצע החתונה האב עזב את חתונת בתו ונסע לחתונה השניה לשמח את הכלה. רקד ושמח ושימח.
לאחר זמן סיפר העשיר, שהוא שמח בשמחת הכלה הענייה יותר מאשר בשמחת בתו.
מצות נר חנוכה מצוה חביבה היא עד מאוד

אתר זה נבנה באמצעות