דברי חכמי עם ישראל
בעניין שמירת המסורת והמנהגים לק"ק תימן יע"א

מחכמי תימן
 
גאון עוזינו הגאון רבי יחיא צאלח - מהרי"ץ זצוק"ל: "...עיר אחת שיש בה קהילות  הרבה, אינם יכולים רוב הקהילות לכוף לקהל אחד שייכנס בתקנתם, דכל קהל וקהל הוא חשוב כעיר אחת..." (בפירוש עץ חיים על התכלאל)

הגאון רבי יחיא צעדי זצוק"ל: "לא ישנה אדם מדרך אבותיו" (בפירוש עץ חיים על התכלאל)
בד"ץ ק"ק צנעא: "כל אחד יחזיק במנהגי אבותיו כנהוג אצלינו, כי כולם מיוסדים על אדני פז וכתורה וכמצוה, כולם ברוכים כולם קדושים..." (במכתב לבני קהילת ירושלם שבט תר"ע)

הגאון רבי אברהם אלנדאף זצוק"ל: "עלינו לאחוז במנהגי אבותינו הקדושים  אשר כולם מיוסדים על אדני פז והעובר עליהן נאמר עליו דור אביו יקלל וגו'..." (בדרשתו)

הגאון רבי חיים כסאר זצוק"ל: "כל אחד ילך לפי מה שהלכו אבותיו, וסימניך: לא טוב אנכי מאבותי (מלכים א', י"ט)" (שו"ת החיים והשלום)

הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א: "אנן בדידן יש לנו לאחוז במנהגי אבותינו  הקדושים ביתר שאר ויתר עז משאר קהילות, לפי שהם יותר עיקר ויסודותיהם מוצקים על אדני פז, המה היוצרים יושבי נטעים וגדרה, כידוע לכל מבין ומודה על האמת". (בשו"ת עולת יצחק ח"א סי' ק"ב, קס"א)

הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א: "...עליך לנהוג כמנהג אבותיך, ואל תטוש תורת אמך..." (במכתב לשואל)

הגאון רבי נתנאל אלשיך שליט"א: "וברור שכל מי שיש בו דעת, אדרבא ממשיך  להחזיק בגאון במנהגי אבותינו אשר זה יחודם ששמרו על מנהגיהם מאות בשנים.." (בהקדמה תאג' תורת אבות)

הגאון רבי ציון חובארה שליט"א: "...כולם שמרו על זכותם להחזיק במנהג אבותיהם, ואין זה סוד..." (במכתב לשואל)

בד"ץ פעולת צדיק: " כל ההלכות וכל המנהגים המוחזקים בידינו, המה  מיוסדים על אדני פז, התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים, רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל, כאשר הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה, ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א, והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל הן לחומרא הן לקולא, כי אנחנו קהילה מיוחדת וניכרת בפני עצמה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. (בכרוז 'קול קורא' )

הגאון רבי יורם סרי שליט"א: "...פשיטא שראוי לכל אחד לנהוג כאבותיו..."(במכתב לשואל)

הגאון רבי שלום נגר שליט"א: "...צריך להמשיך לנהוג ולדבוק במנהגי אבות..."(במכתב לשואל)
השליחות של העדה image
אתר זה נבנה באמצעות