•  02/18/2017 12:00 AM

אין לתאר ולשער את הקשיים שנערמו בדרך, על ימין ועל שמאל, הפרעות ומניעות עבור דבר קדוש זה, אך עידודם של הרבנים, והידיעה שכל עניין של קדושה חייב שיהיה לועיכוב. בהיות שהיצר הרע נלחם, אמצו את כוחנו להתמיד במשימת קודש זו אשר את תחילת פרותיה אנו רואים כיום. אך עוד דבר נוסף עודד אותנו להמשיך, והוא- הילדים עצמם... כבר לפני 11 שנים כשהת"ת הוקם ורק מעט מאד ילדים שהו בין כותליו, כבר אז אי אפשר להתעלם מהחן היהודי המיוחד,ילדי הגן ילדיםשעטה את פניהם הטהורים של הילדים הזכים. ובפרט שנלווה אליו גם חינה ותפארתה של מסורת אבותינו, אשר ממקום גלותה שנעזבה ונשכחה על ידי כמה מיהודי תימן בני דורנו, שלא זכו להשכיל ולראות פאר מסורת אבותיהם, והעזיבוה ושכחוה בקרן זוית, משם קמה והתרוממה, ניערה את עפר

קרא עוד
  •  05/30/2016 12:00 AM

ישבנו ר' שי תם ור' יוסף עורקבי ואני יורם גריידי והחלטנו שצריכים להקים מקום לאחינו הצעירים העולים ללמוד בירושלים, לא היה לנו כלום. לא כסף ולא ניסיון בהקמה ולא ניסיון בניהול, אך היה ברור שאין ברירה כי אין אחר שיעשה. ניגשנו למו"ר הגאון הצדיק הרב בן ציון אבא שאול זצ"ל והוא עודד אותנו לפתוח וברך אותנו שנצליח ונתן את השם מתימן יבוא. לווינו כל אחד 100$ ושכרנו דירת חדר ברחוב ניסן בק בשכונת מחניים בירושלים.

קרא עוד
אתר זה נבנה באמצעות